Log in

Хэрэглэгчийн хэлэлцээр

МӨРИЙТЭЙ ТОГЛООМ ЗАРИМ ОРНЫ ХУУЛИАР ТОДОРХОЙ БОЛЗОЛ, НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЭЛ БАЙЖ БОЛОХ БА МӨН ЗАРИМ ОРНЫ ХҮРЭЭНД ЯМАР Ч НӨХЦӨЛ, БОЛЗОЛГҮЙ ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЭЛ БАЙЖ БОЛОХ ЮМ. ЭНЭ САЙТАД ОРОХЫН ӨМНӨ ӨӨРИЙН ОРНЫ ХУУЛИЙГ ДАХИН НЭГ НЯГТЛАН ҮЗЭЭРЭЙ.

Гэрээ хэлцэлийн нөхцөл, болзол

Card Casino Games-д тоглосноор, мөн өөрийгөө 18 наснаас дээш гэдгээ нотлосноор ("Хэрэглэгч") таныг хууль ёсны дагуу Card Casino Games-тай (үүнээс хойш "Казино" гэж дурдана) дараах гэрээ хэлэлцээрт орох боломжтой болсон гэж үзэн, Казиногоор бүрэн эрхтэй хүлээн зөвшөөрөгдөнө.

Гэрээний зорилго

энэ Гэрээний зорилго нь Хэрэглэгч Казинод нэгдэн ормогц Хэрэглэгч болоод Казиногийн хоорондын хуулийн харилцааг зохицуулах үүрэгтэй.

Хэрэглэгчийн эрх үүрэг

Хэрэглэгч дараах зүйлсийг батлан даах ёстой:

  • Өөрт оногдох хамгийн сайнаараа Хэрэглэгч интернетийн казинод мөрийтэй тоглохдоо өөрийн амьдарч буй орны хуулийг зөрчихгүй байх ёстой.
  • Программын тусламжтайгаар Хэрэглэгч Интернет мөрийтэй тоглоомын процедур, дүрэм, арга хэлбэрийг нь бүрэн ойлгосон байна.
  • Энэхүү програмын тусламжтайгаар Хэрэглэгч интернет казино мөрийтэй тоглосноор мөнгөө алдах эрсдэл байгаа гэдгийг бүрэн ухамсарласан байх ёстой.
  • Энэхүү програмыг хэрэглэн интернетээр мөрийцэн тоглож буй Хэрэглэгчийн ашиглаж байгаа сангийн эх үүсвэр нь хууль бус биш байна.

Казиногийн эрх үүрэг

Казино дараах зүйлсийг батлан даах ёстой:

  • Виртуал казино мөрийтэй тоглоомын талаарх Казиногийн үйл ажиллагаа нь өөрсдийн эх орны хууль ёсны хүрээнд тоглож буй, мөн Интернетээр уг програмыг ашиглан мөрийтэй тоглохыг хориглоогүй хэрэглэгчдэд хандана. Казино хэрэглэгчийн эх орны ямар нэг хууль ёсонд нийцэхгүй, зөрчихөд хүргэсэн зүйлсийг Хэрэглэгч интернет хэрэглэн үйлдэх хандлага үүсгэх ёсгүй.
  • Интернетэд мөрийтэй тоглох програмын апликэйшн нь Хэрэглэгчид туйлын санамсаргүй бас шударга тохирсон байдлаар тоглогдох болохыг батална.

Зохиогчын эрх / Худалдааны тэмдэг

Казиногийн үйл ажиллагаатай холбоотой ямар нэг хэрэгжих ёстой зохиогчын эрх болон эсвэл худалдааны тэмдгийг хэрэглэгч хүндэтгэн үзэж, биелүүлэх ёстой.

Санаатай хорлох үйл ажиллагаанууд

Хэрэглэгч ямар нэг санаатай хорлох үйл ажиллагаа болон хакерийн оролдлого Казиногийн сайт руу хийхийг хориглоно. Төлбөрийн маягт эсвэл бусад зүйлсийг өөрчлөх, урьдчилгаа/бэлэн мөнгөний механизмд ямар нэг нөлөө үзүүлэх оролдлого нь санаатай хорлох үйл ажиллагаа гэж үзэгдэнэ. Гар аргаар, эсвэл автоматаар ямар нэг хамгаалалтыг зөрчин орж санхүү эсвэл тоглоомын системд нөлөөлөх гэсэн ямар ч оролдлого санаатай хорлох үйл ажиллагаа гэж тооцогдоно. Казиногоос бичигдсэн зөвшөөрөл байхгүй нэг хүний нэрээр олон хэрэглэгчийн данс хэрэглэх нь мөн санаатай хорлох үйл ажиллагаа гэж үзэгдэнэ. Казино санаатай хорлох үйл ажиллагаа явуулсан хэрэглэгчийн дансыг ямар ч анхааруулга, буцаан олголтгүй шууд хаах эрхтэй.

Тоглоомын алдаа

Хэрэв Хэрэглэгч ямар нэг тоглоомын алдаатай тулгарах юм бол, Хэрэглэгч тоглохоо зогсоож Казиногийн удирдлагад шууд тайлагнах нь шаардагдана. Энэ тохиолдолд Казиногийн ажилтан Хэрэглэгчид алдагдсан мөрийг нь буцаан төлж, алдааг аль болох богино хугацааны дотор засварлах боломжтой. Хэрэв хэрэглэгч үргэлжлүүлэн тоглох юмуу эсвэл Казинод тайлагнаагүй бол Казино алдаагаар учирсан ямар нэг алдагдсан бооцоог эргүүлэн олгох юмуу нөхөн төлөх боломжгүй.

Цуцлалт

Ямар ч үед Хэрэглэгч Казинод бичгээр мэдэгдэн энэ Гэрээг цуцлах боломжтой. Казино өөрийн болгоомжлолын цор ганц эрхийн дагуу Хэрэглэгчийн гишүүнчлэлийг ямар ч үед, ямар ч шалтгаанаар зогсоох эрх эдэлнэ. Ялангуяа энэ тохиолдол нь Казиногийн гишүүдэд ямар нэг байдлаар аюул учруулах үйл ажиллагаа байх тохиолдолд юм. Жишээ нь: луйвар, бонус болон бусад урамшууллыг буруу хэрэглэх, хөнгөмсөг болоод нотлогдоогүй нэхэмжлэл зэрэг гаргах зэрэг бөгөөд эд бүгдээр хязгаарлагдахгүй байж болно. Дээр дурьдагдсан Казино эсвэл Хэрэглэгчийн цуцлалтын үед Казино Хэрэглэгчийн дансанд байсан санхүүг эргүүлэн олгоно. Харин Хэрэглэгч Казиногийн эсрэг ямар нэг луйварын шинжтэй оролдлого гаргаагүй байх ёстой.
Хэрэглэгч эсвэл Казиногоос хийгдэж буй дээрх цуцлагаа нь энэ гэрээний үр дүндэх бусад талуудаас шалтгаалан хуулийн дагуу ямар ч хэмжээтэй байсан ялгаварлан үзэхгүйгээр сэргээгдэх болно.

ЭНЭ ГЭРЭЭ ДОРХ ТАЛУУДААР ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДӨЖ, ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАГДСАН

КАЗИНО

БОЛОН

ХЭРЭГЛЭГЧ

ДЭЭРХ "ГЭРЭЭ ХЭЛЦЭЛИЙН НӨХЦӨЛ БОЛЗОЛ" ГАРЧГЫН ДОРХ ТАНИЛЦУУЛГА ХЭСЭГТ ЗААСАНТАЙ АДИЛ, ХЭРЭГЛЭГЧ КАЗИНОД НЭГДЭН ОРСОН ӨДӨРТ БАТАЛГААЖНА.